Ցոլակյան Ֆելիքս Խոստեղի

Ցոլակյան Ֆելիքս Խոստեղի

ՀՀ ԱԺ պատգամավոր

Ծնվել է 1952թ. հունվարի27-ին Հայկական ԽՍՀԱնիիշրջանիՆերքինՋրափիգյուղում։
1969թ. ավարտել է Աղինի միջնակարգ դպրոցը։
1969-1974թթ. սովորել է Երևանի պետական համալսարանիպատ­մու­­թյան ֆակուլտետում։
Սովորել է ՊԱԿ-իՄոսկվայիբարձրագույնդպրոցում,որակավորվելՊԱԿ-իՏաշքենդիհատուկ դասընթացներում։
Ունի գեներալ-լեյտենանտի զինվորական կոչում։
1974-1976թթ.աշխատելէԱրարատքաղաքիինդուստրիալ-տեխնո­լո­գիականտեխնիկումում`որպեսդասատու:
1976-1980թթ.ընտրվելէՀԼԿԵՄԱրարատիշրջկոմիքարտուղար,ապա2-րդքարտուղար:
1980-1985թթ. տեղափոխվելէպետականանվտանգությանկոմիտեի(ՊԱԿ)Գորիսիբաժանմունք՝որպեսօպերլիազոր,ապաավագօպեր-լիազոր,1985-1991թթ.զբաղեցրելէՊԱԿ-իԵղեգնաձորիբաժանմունքիպետիպաշտոնը:
1991-1992թթ.զբաղեցրելէԵղեգնաձորիշրջխորհրդիգործկոմինախագահիտեղակալիպաշտոնը:
1993-1996թթ.նշանակվելէՀՀազգայինանվտանգությանվար­չու­թյանՄասիսիբաժանմունքի պետ:
1996-1997թթ. նշանակվելէՀՀազգայինանվտանգությանՇիրակիմարզայինվարչության պետ:
1997-1999թթ. նշանակվելէՀՀազգայինանվտանգությանԵրևանիքաղաքայինվարչությանպետ:
1999-2003թթ. ղեկավարելէՀՀՆախագահիվերահսկողականծառա­յու­թյունը:
2003-2007թթ.՝ ՀՀկառավարությաննառընթերհարկայինպետականծառայությանպետ:
2007թ. հուլիսիցմինչևնոյեմբերզբաղեցրել է ՀՀՆախագահիխորհրդականի պաշտոնը:
2007թ. նոյեմբերի1-իցնշանակվելէՀՀկառավարությաննառընթերազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի տեղակալ:
2013թ. մարտի 7-իննշանակվելէՀՀՇիրակիմարզպետ:
2016թ. հունիսի 29-իցղեկավարումէՀՀՆախագահիվերահսկո­ղա­կանծառայությունը։
Անկուսակցական է։
Ամուսնացածէ,ունիմեկդուստր,մեկորդի,հինգթոռնիկ՝երեքաղջիկ,երկուտղա։